Kaderbesluit Infrastructuur 2017

Datum besluit: 16 mei 2017


Het Kaderbesluit Infrastructuur 2017 bevat strategische keuzes rond aanpassing en verdeling van de vrije middelen binnen het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) voor zowel instandhouding van infrastructuur als de aanleg van nieuwe infrastructuur. Het wordt elk voorjaar tegelijk met de Kadernota ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten. Het biedt het financiële kader voor het PZI dat in het najaar wordt vastgesteld. De grootste wijziging voor het PZI in dit Kaderbesluit Infrastructuur is het opnemen van financiële reserveringen voor de Programmatische Aanpak Rotterdam-Den Haag en Goederencorridor Oost (A15) vanuit meevallers op lopende projecten en de vrije middelen in het PZI. Rijk en regio hebben namelijk op het bestuurlijk overleg MIRT van oktober 2016 afgesproken om de opgaven in de regio Rotterdam – Den Haag en de Goederencorridor Oost gebiedsgericht en in samenhang aan te pakken. Daarnaast worden budgetverschuivingen voorgesteld voor de thema’s Openbaar vervoer, Actieplan Geluid, Energietransitie en Regionale bereikbaarheid waaronder instandhouding en beperkte functionele verbeteringen van provinciale infrastructuur.

Type besluit: GS-vergadering