Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie GroenLinks 3291 m.b.t. tekorten in het sociaal domein

Datum besluit: 23 mei 2017Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen met betrekking tot tekorten in het sociaal domein bij gemeenten vastgesteld. De vragen zijn door de fractie van Groen Links gesteld naar aanleiding van het rapport 'Blijvend vernieuwen in het sociaal domein'. Uit dit rapport komt naar voren dat veel gemeenten aangeven dat zij te kampen krijgen met tekorten binnen het sociaal domein, als gevolg van de decentralisaties. De vragen gaan over de rol van de provincie. ln de beantwoording is aangegeven dat de rol van de provincie zich beperkt tot het financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

Type besluit: GS-vergadering