Beleidsregel wonen en vliegen 20Ke-contour Schiphol

Datum besluit: 23 mei 2017


In 2016 is door de provincies Noord- en Zuid-Holland intensief overleg gevoerd met de Staatssecretaris van lnfrastructuur en Milieu voor ruimere bouwmogelijkheden binnen de 20Ke-contour van Schiphol. Dit heeft geresulteerd in bestuurlijke afspraken met de Staatssecretaris:

- de provincies mogen woningbouw buiten bestaand stads- en dorpsgebied voor specifieke categorieën toestaan. Deze categorieën zijn in de Verordening Ruimte benoemd;

- provincies en gemeenten zullen rekenschap geven van het bouwen in geluidbelast gebied;

- de gemeenten zullen de toekomstige bewoners daarover informeren;

- gemeenten zullen extra kosten voor de luchtvaartsector als gevolg van nieuwe woningbouw voorkomen.

In een bestuurlijk overleg tussen provincies en gemeenten is overeengekomen dat de gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in ruimtelijke verordeningen en in beleidsregels. De Verordening Ruimte van de provincie is reeds in december 2016 vastgesteld. De nu door Gedeputeerde Staten vastgestelde "Beleidsregel wonen en vliegen 20 Ke-contour Schiphol" is een verdere uitwerking van de regel zoals die in de Verordening is opgenomen om rekenschap te geven van bouwen in geluidbelast gebied. Tegelijkertijd vragen Gedeputeerde Staten door middel van brieven aan de zeven gemeenten binnen de 20 Ke-contour dat de gemeenten ook een eigen beleidsregel vaststellen waarin voornoemde afspraken zijn uitgewerkt.

Type besluit: GS-vergadering