Gewijzigd Statenvoorstel Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en de chemie en industrie in Zuid-Holland

Datum besluit: 23 mei 2017Op verzoek van de Statencommissie Ruimte & Leefomgeving zijn er enkele toevoegingen gedaan ter verduidelijking van het Statenvoorstel Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en de chemie en industrie in Zuid-Holland, dat op 18 april j.l. is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Ten opzichte van het eerder toegezonden document zijn de volgende zaken toegevoegd:

- Er is een uitleg gegeven over de beperkte informatieverschaffing (dit is vanwege vertrouwelijkheid van bedrijfsgevoelige informatie en beperkte beschikbare informatie doordat het project nog in een uítwerkingsfase zit);

- Er is een toelichting gegeven op de fase waarin het project zit.

- Er is verduidelijkt wat het verschil is tussen de inzet van het fonds I en de voorgestelde lening vanuit PZH.

Type besluit: GS-vergadering