Ontheffing molen De Valk - gemeente Leiden

Datum besluit: 23 mei 2017Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben ontheffing verleend voor de beoogde transformatie van het stationsgebied in de molenbiotoop van molen 'De Valk' in Leiden. De mede door de provincie gewenste beoogde transformatie van stationsgebied in Leiden omvat namelijk bouwhoogten die hoger zijn dan de zogenoemde molenbiotoop toelaat. Met de verleende ontheffing van de Verordening ruimte kan nader invulling gegeven aan het eerder door de gemeente vastgestelde stedenbouwkundige plan.

Type besluit: GS-vergadering