Randstedelijke Rekenkamer - Vervolgonderzoek beheer en onderhoud Wegen en Kunstwerken

Datum besluit: 23 mei 2017


In 2016 is de Randstedelijke Rekenkamer een doorwerkingsonderzoek gestart naar het beheer en onderhoud van Wegen en Kunstwerken (http://www.randstedelijkerekenkamer.nl/onderzoek/onderhoud-wegenkunstwerken/?provincie=zuid-holland). De centrale vraagstelling is: Hoe heeft de provincie Zuid-Holland het beheer en onderhoud van wegen en civiele kunstwerken vormgegeven, is daarbij invulling gegeven aan de aanbevelingen uit 2009 en heeft de provincie voldoende inzicht in de staat van wegen en kunstwerken? De Randstedelijke Rekenkamer concludeert dat de provincie Zuid-Holland grote stappen heeft gezet in de ontwikkeling van het beheer en onderhoud en de aanbevelingen uit 2009 zijn grotendeels opgevolgd. De provincie Zuid-Holland heeft het beleid uitgewerkt op verschillende niveaus, van een visie op het niveau van mobiliteit tot een vastgesteld kwaliteitsniveau, met bijbehorende kwaliteitsindicatoren. De provincie Zuid-Holland neemt voldoende maatregelen om inzicht te hebben in de staat van de wegen en kunstwerken. De verantwoording over het kwaliteitsniveau van het areaal kan beter en behoeft daarom de aandacht. Het rapport met conclusies en aanbevelingen is door de Randstedelijke Rekenkamer aan Gedeputeerde Staten voorgelegd voor een bestuurlijke reactie. In hun reactie bedanken GS de RR voor het uitgevoerde onderzoek. Gedeputeerde Staten herkennen de door de Randstedelijke Rekenkamer vastgestelde bevindingen en getrokken conclusies. Tot slot beschrijven Gedeputeerde Staten hoe zij met de aanbevelingen omgaan. De reactie van Gedeputeerde Staten op de conclusies en aanbevelingen wordt integraal opgenomen in de Bestuurlijke nota ‘Vervolgonderzoek Beheer en onderhoud wegen en kunstwerken’, en voorzien van een nawoord van de Randstedelijke Rekenkamer. De Randstedelijke Rekenkamer maakt het definitieve rapport openbaar door toezending aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Vervolgens kan het rapport door Provinciale Staten worden besproken.

Type besluit: GS-vergadering