Provinciaal beleid en aanpak regionale woonvisies

Datum besluit: 30 mei 2017


Gemeenten stellen op basis van de Visie ruimte en mobiliteit in samenwerking voor 1 juli 2017 een actualisering van hun regionale woonvisie op. De provincie heeft hierbij ingezet op het uitvragen van visies waarin het kwalitatief matchen van vraag en aanbod een centrale plek krijgt. In alle regio's wordt daaraan nu met veel inzet gewerkt. Dat is in het belang van alle inwoners van Zuid-Holland die een passend huis zoeken. Maar ook voor economische ontwikkeling en voor het tegengaan van segregatie. De provincie heeft bij dit onderwerp een belangrijke regisserende en sturende rol en vindt het belangrijk dat er voldoende aanbod in de verschillende segmenten moet zijn, waaronder sociale woningbouw. Gedeputeerde Staten brengen met deze brief rol en bevoegdheden van de provincie ten opzichte van andere actoren in beeld en beschrijven welke stappen ze doorlopen bij beoordeling van de regionale woonvisies. Mocht daar aanleiding toe zijn dan zal, zoals ook beschreven in de brief, de provincie haar instrumenten inzetten.

Type besluit: GS-vergadering