Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling provincie Zuid-Holland en de Uitvoeringsregeling bezoldiging provincie Zuid-Holland

Datum besluit: 30 mei 2017


Een aantal bepalingen in de lokale rechtspositie dat was afgeschaft is met terugwerkende kracht per 1 juli 2016 weer ingevoerd. Het betreft een speciale vergoeding bij overwerk op een feestdag, het toekennen van een internetvergoeding en het toekennen van een ambtsjubileumgratificatie naar evenredigheid, indien tussen datum ontslag vanwege pensionering en AOW-leeftijd een ambtsjubileum zou zijn gevierd. Met de bonden is overeengekomen een ruimere overgangsperiode in acht te nemen en de afschaffing gefaseerd in te laten gaan.

Type besluit: GS-vergadering