Analyse ontwerpbegrotingen 2018 van de provinciale publieke verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen)

Datum besluit: 9 mei 2017


De provincie is in 2018 deelnemer in zeven gemeenschappelijke regelingen. Om aan de kaderstellende en controlerende rol invulling te kunnen geven, ontvangen Provinciale Staten ter kennisname de analyse op de individuele conceptbegrotingen 2018 van deze gemeenschappelijke regelingen. Voor de analyse van de conceptbegrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen en de toelichting daarop wordt verwezen naar de bijlage met de betreffende analyse.

Type besluit: GS-vergadering