Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie 3286 D66 Inloopavonden windenergie

Datum besluit: 9 mei 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Statenfractie D66 3286 inzake de inloopavonden windenergie vastgesteld. De vragen hebben betrekking op planschade als gevolg van windmolens en op de wijze waarop overheden participatie van omwonenden kunnen bevorderen.

Type besluit: GS-vergadering