Zienswijze op de conceptbegroting 2018 inclusief de meerjarenraming 2019-2021 Grondbank RZG Zuidplas

Datum besluit: 9 mei 2017


De provincie neemt deel in de Gemeenschappelijke regeling van de Grondbank RZG Zuidplas. De Grondbank heeft de provincie gevraagd om een zienswijze over de conceptbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021. Gedeputeerde Staten adviseren Provinciale Staten desgevraagd in de zienswijze aan te geven om in te stemmen met de conceptbegroting 2018 en daarbij enkele kanttekeningen te maken. T.a.v. de meerjarenraming 2019-2021 adviseren Gedeputeerde Staten deze voor kennisgeving aan te nemen.

Type besluit: GS-vergadering