Zienswijze op de conceptbegroting 2018 inclusief de meerjarenraming 2019-2022 Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Datum besluit: 9 mei 2017De provincie neemt deel in de Gemeenschappelijke regeling van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Het Wegschap Tunnel Dordtse Kil heeft de provincie gevraagd om een zienswijze over de conceptbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2022. Gedeputeerde Staten adviseren Provinciale Staten desgevraagd in de zienswijze aan te geven om in te stemmen met de conceptbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Type besluit: GS-vergadering