Evaluatie Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2014 - 2017

Datum besluit: 14 november 2017


Voorafgaand aan het actualiseren van de nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2014 – 2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden. De evaluatie van de nota bestond uit zowel een interne als een externe evaluatie. De evaluatie van de Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2014 - 2017 beschrijft de gevolgde werkwijze bij de evaluatie en bevat de punten die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen. Hierbij is tevens aangegeven hoe deze punten in het ontwerp van de Nota VTH 2018-2021 zijn verwerkt. De ontwerpnota VTH 2018-2021 is op 26 september 2017 door Gedeputeerde Staten vastgesteld en aan Provinciale Staten toegezonden. De ontwerpnota VTH 2018-2021 is geagendeerd in de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 29 november 2017.

Type besluit: GS-vergadering