Behandelvoorstel motie 743 Ruiterknooppuntennetwerk

Datum besluit: 28 november 2017


In de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland op 8 november 2017 is de begroting voor 2018 vastgesteld. Onderdeel daarvan was het vaststellen van motie 743. In deze motie wordt aan het college van Gedeputeerde Staten verzocht om een plan op te stellen voor een ruiterknooppuntennetwerk.

Type besluit: GS-vergadering