Beslissing op bezwaar meerjarig projectsubsidie 2015-2016 Stormpoldervloedbos

Datum besluit: 28 november 2017


Op 10 augustus 2017 is door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), afdeling Gouda bezwaar gemaakt tegen de subsidievaststelling aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) van 28 juli 2017. Op 1'1 september 2017 heeft de bezwarencommissie het college van Gedeputeerde Staten (GS) geadviseerd het bezwaarschrift van de KNNV niet-ontvankelijk te verklaren. Reden voor het niet-ontvankelijk verklaren is dat de KNNV niet als belanghebbende kan worden aangemerkt. Met het besluit van 28 november 2017 verklaren GS in overeenstemming met het advies van de bezwarencommissie het bezwaar niet ontvankelijk. Het dossier 'Meerjarige projectsubsidie 2015-2016 Stormpoldervloedbos' wordt met voorliggende beslissing op bezwaar afgerond en hiermee komt een einde aan de afdoening van de bezwaarschriften van de KNNV, afdeling Gouda.

Type besluit: GS-vergadering