Beantwoording schriftelijke vragen 3339 Statenfractie GroenLinks - Jeugdzorg in Zuid-Holland Zuid

Datum besluit: 7 november 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen met betrekking tot problemen bij de jeugdzorg in Zuid-Holland Zuid vastgesteld. De vragen zijn door de fractie van GroenLinks gesteld naar aanleiding van een artikel in het tijdschrift Binnenlands Bestuur van 3 oktober met als titel 'Chaos jeugdzorg loop uit de hand'. Uit dit artikel blijkt dat twee instellingen de door de regio Zuid-Holland-Zuid geboden vergoedingen voor 2018 te laag vinden om goede kwaliteit van zorg te bieden. Hierdoor zou het voor veel kinderen met een zorgvraag onduidelijk zijn of zij vanaf 2018 hun vertrouwde jeugdzorgbeschermer kunnen houden. De vragen gaan over de rol van de provincie als financieel toezichthouder en bewaker van de kwaliteit van het lokaal bestuur in Zuid-Holland. In de beantwoording is aangegeven dat de rol van de provincie beperkt is, omdat bij de decentralisatie van het sociaal domein de primaire verantwoordelijkheid van onder andere de jeugdzorg is belegd bij de gemeenten, met het Rijk als stelselverantwoordelijke. Uiteraard heeft de provincie wel een rol wanneer er concrete signalen zijn dat de kwaliteit van het lokaal bestuur in het geding komt. Dat vereist dan per geval een kwalitatieve analyse.

Type besluit: GS-vergadering