Beantwoording schriftelijke vragen 3334 Statenfractie D66 Zeer zorgwekkende stoffen in Zuid-Holland

Datum besluit: 7 november 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen 3334 van D66 met betrekking tot 'zeer zorgwekkende stoffen in Zuid-Holland' vastgesteld. In de beantwoording wordt ingegaan op het juridisch kader en het beleid en de beleidsontwikkelingen rondom zeer zorgwekkende stoffen. Verder wordt de meerjarenaanpak van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om de emissie van zeer zorgwekkende stoffen terug te dringen toegelicht en wordt de relatie tussen de provinciale aanpak en het landelijke en Europese stoffenbeleid beschreven.

Type besluit: GS-vergadering