Beantwoording schriftelijke vragen 3340 Statenfractie CDA Transport in uitvoering Rijnlandroute

Datum besluit: 7 november 2017


Gedeputeerde Staten(GS) hebben de beantwoording van de Statenvragen 3340 van het CDA met betrekking tot het transport in uitvoering RijnlandRoute vastgesteld. Het gaat daarbij onder meer over vragen welke afspraken met de aannemerscombinatie Comol5 zijn gemaakt om de overlast voor de omgeving te minimaliseren en de verkeersdoorstroming op de N44 en A44 zo min mogelijk te belemmeren. GS geven aan dat in het contract met Comol5 afspraken zijn gemaakt om hinder voor omgeving en voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Enkele voorbeelden hiervan zijn het zo veel mogelijk gebruik maken van de stilst mogelijke funderingstechniek, zo veel mogelijk vervoer over water en daarmee de doorstroming op de wegen zo min mogelijk te belemmeren en op locaties plaatsen van geluid- en zichtschermen tijdens de werkzaamheden. Voor de uitvoering van de werkzaamheden onderhoudt Comol5 met de omgeving over werkzaamheden in het gebied. Het onderhouden van contacten met ondernemers(verenigingen) en omwonenden zijn hier voorbeelden van.

Type besluit: GS-vergadering