Ontwerp Wijziging 2018 VRM

Datum besluit: 7 november 2017


De provincie wil in 2018 enkele wijzigingen doorvoeren in de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte. De visie ruimte en mobiliteit bevat het ruimtelijk beleid op hoofdlijnen van de provincie. Dit beleid is uitgewerkt in het Programma ruimte. De Verordening ruimte bevat regels waaraan gemeentelijke bestemmingsplannen moeten voldoen. Er zijn meerdere aanleidingen voor wijziging van deze documenten, waaronder de aanpassing van de ladder voor duurzame verstedelijking, nieuwe behoefteramingen voor bedrijventerreinen en verduidelijking van het beleid voor energie, waaronder gaswinning, windenergie en zonne-energie. Ook zijn er wijzigingen van de kaartaanduidingen voor enkele gebieden, onder meer van grote woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. De ontwerpwijzigingen zullen eind dit jaar ter inzage worden gelegd. Medio volgend jaar worden de wijzigingen vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering