Randstedelijke Rekenkamer, reactie van GS op de concept bestuurlijke nota 'Vervolgonderzoek natuurcompensatie, vijf natuurcompensatieprojecten nader belicht'

Datum besluit: 7 november 2017


De Randstedelijke Rekenkamer heeft in opdracht van Provinciale Staten van de vier Randstadprovincies een onderzoek gedaan naar de wijze waarop de provincies hun regierol op het gebied van natuurcompensatie invullen en welke verbeteringen er binnen het provinciale natuurcompensatiebeleid mogelijk zijn. Dat onderzoek heeft geresulteerd in de nota 'Natuurlijk bevoegd'. Deze nota is besproken in de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling van 24 juni 2017. Daarna heeft de Rekenkamer nog een vervolgonderzoek uitgevoerd naar vijf recent afgeronde natuurcompensatieprojecten in de provincie Zuid-Holland. In het kader van het bestuurlijk wederhoor hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gereageerd op de conclusie en aanbevelingen in de concept bestuurlijke nota 'Vervolgonderzoek natuurcompensatie, vijf natuurcompensatieprojecten nader belicht'. Deze reactie is opgenomen in het eindrapport van de Rekenkamer en door hen van een nawoord voorzien. Het eindrapport is in tweede termijn inhoudelijk behandeld in de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling van 6 december 2017.

Type besluit: GS-vergadering