Bijdrage evaluatie gemeenschappelijke regeling MRDH

Datum besluit: 10 oktober 2017


De provincie heeft in een brief aan de voorzitter van het algemeen bestuur van de MRDH een bijdrage geleverd aan de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling MRDH. Gedeputeerde Staten verheugen zich in de verbeterde onderlinge verhouding, vooral omdat intergemeentelijke samenwerking noodzakelijk is om meer agglomeratiekracht te ontwikkelen. Op het domein van mobiliteitsbeleid is inmiddels een goede samenwerking ontwikkeld, die wat betreft de provincie kan worden voortgezet, maar minder vrijblijvend. De brief bevat nadere aanbevelingen voor invulling van de door de rijksoverheid gewenste ‘betekenisvolle rol’ van de provincie in de vervoersautoriteit. Op de overige beleidsvelden is geen sprake van formele bevoegdheden of budgetten. In de huidige regeling hebben de gemeenten zich beperkt tot alleen economische ontwikkeling. Vanuit een integrale benadering is deze beperking kunstmatig. De provincie zou het toejuichen als de MRDH-gemeenten ook op andere terreinen nauwer gaan samenwerken. Daarbij hoeft niet te worden gekozen voor formalisering in een WGR. Het MRDH-bureau kan een faciliterende rol spelen in die bredere samenwerking.

Type besluit: GS-vergadering