Extra ambities bij Begroting 2018

Datum besluit: 10 oktober 2017


De Begroting 2018 laat zien dat de incidentele financiële ruimte van de provincie de komende jaren groeit. Naast de beleidsrijke voorstellen die al in de Begroting 2018 verwerkt zijn, heeft het college zich daarom georiënteerd op extra ambities voor 2018 en 2019. Het college maakt hiervoor uitgewerkte voorstellen en zal die voorleggen voor besluitvorming aan Provinciale Staten. Samen met de beleidsrijke voorstellen die al in de Begroting 2018 zijn verwerkt komt het totale pakket aan ambities tot en met 2023 uit op € 65,6 mln. Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen: 1) invulling van moties Provinciale Staten (van Voorjaarsnota 2017): € 27,6 mln. 2) Beleidsrijke voorstellen verwerkt in Begroting 2018: € 9,8 mln. 3) Extra ambities, bij voorkeur financieel te verwerken bij Voorjaarsnota 2018: € 28,2 mln. Een ander deel van de groei van de inkomsten uit het provinciefonds (uit de meicirculaire) houdt het college voorlopig vrij om in te kunnen spelen op de uitkomsten van de kabinetsformatie. Voor 2018 en 2019 gaat dit in totaal om € 24 mln aan incidentele middelen. Dit betekent dat er richting 2019 en verder forse ruimte is om samen met Provinciale Staten keuzes te maken voor verdere investeringen. Na besteding van deze middelen resteert deze collegeperiode (t/m 2019) nog een incidentele ruimte van € 3,5 mln.

Type besluit: GS-vergadering