Voortgang project spoorcorridor Leiden - Utrecht

Datum besluit: 10 oktober 2017


De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 17 mei 2017 in het kader van de aanhangige Pilotzaken Programma Aanpak Stikstof (PAS) prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof van Justitie) over de toelaatbaarheid van de PAS in relatie tot de Habitatrichtlijn. Op de prejudiciële vragen die de Raad van State stelt aan het Hof van Justitie kunnen door Nederland zogenaamde schriftelijke opmerkingen (SO) worden ingediend. De provincies hebben afgesproken dat de provincies die geen verweerder zijn (zoals de provincie Zuid-Holland) de portefeuillehouder voor het PAS in IPO verband, mevrouw W.H. Maij, gedeputeerde van de provincie Overijssel, te mandateren om te reageren op het voorstel voor de in te dienen schriftelijke opmerkingen over de prejudiciële vragen en deze te accorderen en waar nodig te ondertekenen. Met dit besluit hebben Gedeputeerde Staten het mandaat verleend.

Type besluit: GS-vergadering