Voortgang project spoorcorridor Leiden-Utrecht

Datum besluit: 10 oktober 2017



Er zijn nieuwe mogelijkheden om de spoorlijn tussen Leiden en Utrecht te verbeteren en reizigers op dit traject een snelle, comfortabele en betrouwbare reis te bieden. Het nieuwe plan wordt de komende periode samen met NS, ProRail, regio Holland Rijnland, de betrokken regiogemeenten, gemeente en provincie Utrecht en het Rijk verder uitgewerkt. Eerdere plannen bleken geen aantrekkelijke reizigersproduct op te leveren en waren daarnaast financieel niet haalbaar. Daarom is gezocht naar alternatieven. Uit onderzoek van NS lijkt nu een kansrijke optie naar voren te komen waarbij de twee huidige intercity’s aanmerkelijk worden versneld en daarnaast twee sprinters per uur gaan rijden. Dit levert een aantrekkelijk reizigersproduct op met échte intercity’s en échte sprinters en daarmee volgens de huidige inschatting ook een positieve exploitatie. Wel is een extra investering nodig voor gedeeltelijke spoorverdubbeling bij Bodegraven. Keerzijde van deze optie is dat het beoogde station Zoeterwoude-Meerburg niet kan worden gerealiseerd. GS (Gedeputeerde Staten) hebben besloten Provinciale Staten per brief te informeren over deze ontwikkelingen.

Type besluit: GS-vergadering