Begroting 2018 (tweede lezing)

Datum besluit: 2 oktober 2017


Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2017 en Kadernota 2018 - 2021 doen de ontwikkelingen zich met name voor binnen de algemene dekkingsmiddelen (Provinciefonds, opcenten Motorrijtuigenbelasting) en de rentelasten. Per saldo is in 2018 sprake van een incidentele voordelige ontwikkeling van het begrotingssaldo van € 1,6 mln. Dit bedrag wordt (conform de begrotingssystematiek) van de provincie in de algemene reserve gestort.

Het saldo van deze begroting 2018 is € 1,6 mln positief en bestaat uit de volgende grote delen:

1. € 11,5 mln ontwikkelingen in het provinciefonds;

2. € 6,1 mln ontwikkelingen wagenpark motorrijtuigenbelasting;

3. € 5 mln vrijval behoedzaamheid provinciefonds en opcenten de motorrijtuigenbelasting;

4. € 2,8 mln rentelasten;

5. -/- € 11,3 mln voor moties PS;

6. -/-€ 6,7 Extra voorstellen GS;

7. -/- € 3,6 mln vanwege verwerking van cao 2017;

8. -/- € 0,9 mln vanwege verwerking stijgen van de pensioenpremies;

Door de toevoeging van het voordelig saldo neemt de algemene reserve verder in omvang toe in vergelijking met de stand van medio 2017 (zie Najaarsnota 2017). Van de algemene reserve is € 30 mln bedoeld als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen. Er resteert dan nog een bedrag van € 45,4 mln incidenteel beschikbare ruimte in 2018. Bij deze begroting is aandacht besteed aan Versnellen, voorspellen en vertellen.

Type besluit: GS-vergadering