Vaststellen (Herziene) Nota Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-Holland (2017)

Datum besluit: 2 oktober 2017


ln Zuid-Holland wordt gewerkt aan een robuust netwerk om natuurgebieden beter met elkaar te verbinden. Doel is dat flora en fauna zich vrij kunnen verplaatsen door het landschap. Daardoor kunnen zij nieuwe leefgebieden bereiken of bestaande populaties versterken.

Ecologische verbindingen zijn de schakels in dit netwerk. De ligging van de gerealiseerde of geambieerde ecologische verbindingen staat ín de provinciale Verordening ruimte. Gewenste maatvoering, natuurbeheertype en doelsoorten staan beschreven in een nota uit 1997. Die is op een aantal punten niet meer toereikend:

* Een aantal verbindingen is inmiddels geheel of gedeeltelijk gerealiseerd, zodat de beschrijving daar in plaats van indicatief, exact kan worden qua begrenzing en natuurbeheertype.

* Een aantal van de oorspronkelijke verbindingen behoort inmiddels niet meer tot de ambities en een aantal nieuwe is opgevoerd.

Daarom hebben Gedeputeerde Staten een herziene nota laten opstellen en vastgesteld. Deze bevat geen nieuw ruimtelijk beleid maar is een actualisatie ten aanzien van gerealiseerde dan wel geambieerde maatvoering, natuurbeheertype en doelsoorten.

Type besluit: GS-vergadering