Actualisering 2016 VRM - onderdeel intensieve veehouderij

Datum besluit: 31 oktober 2017


Bij de vaststelling in december vorig jaar van de Actualisering 2016 van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014 is besluitvorming over het onderdeel ‘intensieve veehouderij’ aangehouden omdat er nog gesprekken liepen met vertegenwoordigers van de gezamenlijke intensieve veehouderijen in Zuid-Holland. Dit overleg is onlangs afgerond. De bestaande intensieve veehouderijen in Zuid-Holland hebben een pakket vastgesteld met vrijwillige maatregelen met betrekking tot dierenwelzijn en duurzaamheid. Voor de provincie is dit reden om de bestaande bedrijven dezelfde uitbreidingsruimte te geven als andere agrarische bedrijven. Het verbod op nieuwvestiging van intensieve veehouderij blijft van kracht en wordt nog verder aangescherpt. Specifiek voor geitenhouderij kiest de provincie voor een ‘pas op de plaats’, zolang er nog onduidelijkheid bestaat over de gevolgen van geitenhouderij voor de volksgezondheid.

Type besluit: GS-vergadering