Intentieverklaring Informatievoorziening openbaar vervoer

Datum besluit: 31 oktober 2017De 14 decentrale overheden met een regionale OV-taak hebben al jaren de gezamenlijke wens om met de vervoerders tot een open en transparante informatiehuishouding te komen ten behoeve van de reiziger. Ook het Rijk is deze mening toe gedaan, daarin gesteund door Kameruitspraken. De intentieverklaring van de overheden met de vervoerders, die ter bekrachtiging voorgelegd is door het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB), beoogt een concrete stap in dit dossier voor te bereiden. In de huidige situatie heeft een vervoerder of overheid alleen zicht op het reisgedrag in haar eigen concessie(s) en geen inzicht in relevante aangrenzende concessies. Hierdoor is het nu niet of nauwelijks mogelijk om goed inzicht te krijgen in het volledige reisgedrag, waardoor het niet altijd mogelijk is om het Openbaar Vervoer voor de reiziger zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. De open en transparante openbaar vervoer informatie moet ook bijdragen aan een betere afweging van infrastructuur- en materieelinvesteringen, doordat informatiebarrières worden opgeheven. De volgende stap in dit proces is het verder uitwerken van afspraken die hieraan bijdragen. Dit moet uiteindelijk uitmonden in een voorstel voor een samenwerkingsovereenkomst met alle partijen die ook de intentieverklaring hebben ondertekend. De beoogde samenwerkingsovereenkomst zal te zijner tijd ter besluitvorming aan al deze partijen worden voorgelegd.

Type besluit: GS-vergadering