Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2016

Datum besluit: 31 oktober 2017


Hoe staat de gemeentelijke taakbehartiging op risicovolle toezichtsdomeinen in Zuid-Holland er voor? Hiertoe stelt de provincie jaarlijks een Rapportage Interbestuurlijk Toezicht op met de resultaten van het interbestuurlijk toezicht op de 60 Zuid-Hollandse gemeenten. Die van 2016 is op 31 oktober 2017 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Een vergelijking met 2015 maakt duidelijk dat er bij de meeste gemeenten sprake is van een positieve trend voor de domeinen financieel toezicht en omgevingsrecht. Voor ruimtelijke ordening, monumentenzorg en informatie- en archiefbeheer is er relatief weinig veranderd. Voor huisvesting vergunninghouders is er een forse opgave. De meeste gemeenten losten knelpunten op of werkten gericht aan oplossingen. Met gemeenten die over de gehele linie niet voldoen aan de wettelijke eisen en ‘oranje’ of ‘rood’ scoren treedt de provincie in overleg om inzicht te krijgen in de problematiek en afspraken te maken over vervolgacties. Inzet van de provincie is om samen met de gemeenten te werken aan een zo ‘groen’ mogelijk totaalbeeld.

Type besluit: GS-vergadering