Vaststellen wijziging hoofdsubsidieplafond 2018 SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013 en technische wijziging SNL 2016 door gewijzigde tarieven beheertypen

Datum besluit: 31 oktober 2017


Subsidieverlening voor het realiseren en beheren van natuur in Zuid-Holland vindt plaats op basis van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (SNL) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Het doel van de regeling is om (agrarische) natuur en daarmee de biodiversiteit in Zuid-Holland door middel van subsidieverlening voor beheer (SNL) en inrichting (SKNL) op kwaliteit te brengen en te houden. Om subsidie voor 2018 te kunnen aanvragen wordt de regeling opengesteld en hebben Provinciale Staten de hoofdsubsidieplafonds op 11 oktober 2017 vastgesteld. Echter dit besluit is na vaststelling gewijzigd door veranderde tarieven van de beheertypen. Hiervoor wordt het openstellingsbesluit gewijzigd naar € 17.600.000,- voor natuurbeheersubsidie voor de beheerperiode 2018-2023 opengesteld. De openstelling voor doorlopers in het agrarisch natuurbeheer dat voor 2016 is gestart en natuurontwikkeling via SKNL zijn onveranderd, namelijk € 160.000,- en € 13.000.000,-. In het openstellingsbesluit hebben Gedeputeerde Staten de hoofdsubsidieplafonds onderverdeeld in deelsubsidieplafonds. Om de wijziging van het openstellingsbesluit mogelijk te maken, was een wijziging van de SNL noodzakelijk die Gedeputeerde Staten op 31 oktober 2017 hebben vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering