Beantwoording brief Burgemeester en Wethouders Goeree-Overflakkee dd 08-06-2017 betreffende natuurbegrenzing Blok de Wit

Datum besluit: 12 september 2017Op de locatie Noordrand van de gemeente Goeree-Overflakkee is onduidelijkheid ontstaan over aanwijzing van Blok de Wit als NNN-gebied in relatie tot effectuering van de afgesproken windopgave op diezelfde locatie. De gemeente heeft gevraagd om helderheid te geven over de eventuele noodzaak tot natuurcompensatie. Doel is om tegelijkertijd zowel natuur als windenergie in de Noordrand verder te ontwikkelen, binnen de al bestaande kaders. De aanwijzing van de natuurbegrenzing van Blok de Wit kan daar niet van losgekoppeld worden. Gedeputeerde Staten bevestigen het standpunt van de gemeente dat bij de realisatie van windenergie op deze locatie niet beoogd is om tot compensatie elders over te gaan. Ter voorkoming van verdere onduidelijkheid zal dit bij de eerstkomende wijziging van de Visie Ruimte en Mobiliteit en de Verordening Ruimte als technische wijziging worden ingebracht.

Type besluit: GS-vergadering