Brief GS aan het Rijksvastgoedbedrijf over afwijzing medefinanciering meerkosten langere overspanningen van de viaducten Project Locatie Valkenburg

Datum besluit: 12 september 2017


ln het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute, onderdeel Tjalmaweg, heeft het Rijksvastgoedbedrijf de wens geuit dat de Provincie Zuid-Holland bijdraagt aan de extra investeringskosten in overspanningen van viaducten als gevolg van het verbreden van het wegprofiel van 2x2 naar 2x3 rijstroken tussen de aansluitingen Valkenburg I (West) en Valkenburg ll (Oost). Aangezien op voorspraak van de gemeente Katwijk de aanpassing van de aansluitingen zijn opgenomen in het onherroepelijk Provinciaal lnpassingsplan RijnlandRoute, zien Gedeputeerde Staten onvoldoende grond om in te gaan op het voorstel van het Rijksvastgoedbedrijf om de extra investeringskosten te delen.

Type besluit: GS-vergadering