Beantwoording schriftelijke vragen 3319 Statenfractie PvdD m.b.t. Drinkwaterkwaliteit Zuid-Holland

Datum besluit: 19 september 2017


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland antwoorden op vragen van B. Canton van de Partij voor de Dieren, over het mogelijk voorkomen van antibiotica in het grondwater onder gebieden met intensieve veehouderij op zandgronden, dat de combinatie van intensieve veehouderijgebieden en zandgronden in Zuid-Holland niet voorkomt. Er komen alleen enkele lokaal verspreid liggende intensieve veehouderijbedrijven voor op klei- of veengronden. De kans op uitspoeling van stoffen op deze gronden is gering door het hoge bindend vermogen van deze gronden.

Dit beeld wordt bevestigd door resultaten van onderzoek in 2015 in Zuid-Holland naar een tiental antibiotische stoffen in het bovenste grondwater. De concentraties daarvan liggen ver beneden de daarvoor door de provincies gebruikte signaleringswaarde van 0,1 pg/l.

Type besluit: GS-vergadering