Vlietland inclusief Meeslouwerplas

Datum besluit: 19 september 2017


In de overlegvergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 30 augustus 2017 is door verschillende mensen gebruik gemaakt van het inspreekrecht met betrekking tot het agendapunt over de inpassing van de Rijnlandroute. De inspraakbijdragen hadden echter een breder karakter in relatie tot recreatiegebied Vlietland en de Meeslouwerplas. ln de procedurevergadering van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling van 6 september 2017 stond de visie Witteveen + Bos geagendeerd. Ook dit onderwerp heeft betrekking op Vlietland en de Meeslouwerplas.

Door de betrokken portefeuillehouders is toegezegd om Provinciale Staten te informeren met betrekking tot de beantwoording van ingekomen brieven over dit onderwerp respectievelijk om de status van de visie van Witteveen + Bos te duiden. Vooruitlopend op een inhoudelijke reactie wordt een procesbrief aan Provinciale Staten gestuurd. ln deze brief wordt de reden hiervoor beschreven.

Type besluit: GS-vergadering