GS-brief evaluatie ligplaatsenbeleid en vaarwegenverordening

Datum besluit: 26 september 2017


De Vaarwegenverordening is vastgesteld door Provinciale Staten op 16 december 2015. Tijdens de bespreking is besloten om eind 2017 met een evaluatie te komen van de vaarwegenverordening en het ligplaatsenbeleid. ln de afgelopen twee jaar zijn onderzoeken uitgevoerd naar het gebruik van provinciale vaarwegen, een vergelijking van het ligplaatsenbeleid met andere vaarwegbeheerders en een gebruikerstevredenheidsonderzoek.

Over het geheel genomen functioneert het huidige ligplaatsenbeleid en vaarwegverordening naar behoren. Het huidige ligplaatsenbeleid is vergelijkbaar met dat van andere waterrijke provincies. De vaarweggebruikers zijn over het algemeen tevreden over de provinciale vaarwegen en er zijn geen klachten van gebruikers en omwonenden over bijvoorbeeld de veiligheid. Voor de bezetting van de ligplaatsen is er nog geen betrouwbaar beeld om conclusies te kunnen trekken. Dit zal jaarlijks worden gemonitord. Zodra er een betrouwbaar beeld is zullen deze knelpunten nader onderzocht worden waarbij ook de behoefte van de gebruikers wordt meegenomen. Naar verwachting onstaat na drie jaar monitoring een betrouwbaar beeld van de bezettingsgraad van de ligplaatsen.

Type besluit: GS-vergadering