Vaststellen definitief Beheerplan Natura 2000 Meijendel en Berkheide

Datum besluit: 26 september 2017Gedeputeerde Staten stellen het definitieve Beheerplan bijzondere natuurwaarden Meijendel en Berkheide en de Nota van Antwoord op 26 september 2017 voor de periode 2016-2022 vast. ln het beheerplan staan de maatregelen waarmee de Natura 2000 doelen in dit gebied in stand worden gehouden en daarmee behoud van biodiversiteit wordt ondersteund. Het gaat onder andere om Witte duinen, Grijze duinen, Duindoornstruwelen, Duinbos en Vochtige duinvalleien. Tevens is het bestaand gebruik getoetst aan die doelen. Het beheerplan is voorbereid met het ministerie van lnfrastructuur en Milieu, het ministerie van Defensie, gemeenten Den Haag, Wassenaar en Katwijk, Hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland, Dunea, Staatsbosbeheer en anderen.

Type besluit: GS-vergadering