Beantwoording schriftelijke vragen 3314 Statenfractie PVV over publicatie beschikking Wet natuurbescherming

Datum besluit: 4 september 2017


Statenlid De Vree van de Partij Voor de Vrijheid heeft enkele vragen gesteld over een publicatie door de Omgevingsdienst Haaglanden van een beschikking op grond van de Wet natuurbescherming. Uit deze publicatie bleek per abuis niet wat het onderwerp van de desbetreffende beschikking was. Gedeputeerde Staten geven in de beantwoording van de vragen aan dat in de toekomst een toelichting wordt opgenomen bij iedere publicatie.

Type besluit: GS-vergadering