Beantwoording schriftelijke vragen 3317 Statenfractie SP inzake grote overschrijding gaswinning Westland en Statenfractie PvdD inzake te veel gaswinning Westland

Datum besluit: 4 september 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen over de mogelijke overschrijding van de afgesproken hoeveelheid gaswinning in het Westland vastgesteld. In het verleden zijn de te winnen hoeveelheden gas in Maasdijk en Monster door het rijk met de NAM afgesproken en in winningsplannen opgenomen. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft ons aangegeven dat deze hoeveelheden (sterk) worden overschreden. De NAM heeft ons echter aangegeven dat er naar hun mening geen sprake is van overschrijding. Het blijkt hier om een verschil in inzicht met betrekking tot de juiste berekeningswijze te gaan. Gedeputeerde Staten hebben niet de technische kennis in huis om te beoordelen wie gelijk heeft. Aangezien het hier een rijksverantwoordelijkheid betreft en aangezien deze overschrijdingen ongunstige implicaties voor de inwoners van de regio kunnen hebben, zullen Gedeputeerde Staten de minister van Economische Zaken hierover om een verklaring vragen.

Type besluit: GS-vergadering