Monitor Wonen en sturingsinfo regionale woonvisies

Datum besluit: 4 september 2017


Aan de gemeenten is gevraagd hun regionale woonvisies te actualiseren. Deze woonvisies vormen de komende drie jaar de basis voor de ontwikkeling van de woonvoorraad in de betreffende regio. Gedeputeerde Staten zullen deze visies, na consultatie in Provinciale Staten, beoordelen. Parallel aan deze regionale woonvisies wordt een uitgebreider monitoringssysteem opgezet om aan de hand van actuele gegevens te kunnen sturen op de ontwikkeling van de woningvoorraad. Bijgevoegde opzet voor de uitbreiding van de monitor zal worden geagendeerd voor de commissievergadering van 20 september 2017.

Type besluit: GS-vergadering