Opnemen begrotingssubsidies 2018 en vaststellen van de subsidieplafonds 2018 voor de boekjaar- en projectsubsidies

Datum besluit: 4 september 2017


Gedeputeerde Staten stellen voor aan Provinciale Staten om 16  begrotingssubsidies en 3 subsidieplafonds van 3 subsidieregelingen vast te stellen en deze op te nemen in de begroting voor 2018. Twee van deze subsidieplafonds worden vervolgens door Gedeputeerde Staten onderverdeeld in 7 deelsubsidieplafonds. De besluiten zullen na de vergadering van Provinciale Staten gepubliceerd worden in het Provinciaal Blad.

Type besluit: GS-vergadering