Voortgangsrapportages Regionale Waterkeringen

Datum besluit: 4 september 2017


De provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht en de provincie Noord-Holland werken samen met de inliggende waterschappen aan de waterveiligheid in West-Nederland. Totaal ligt in West-Nederland 4.060 km aan regionale keringen. Deze waterkeringen zijn belangrijk voor de waterveiligheid. Daarom zijn in diverse provinciale waterverordeningen voor deze keringen veiligheidsnormen vastgesteld. De keringen die niet aan de norm voldoen (vlg. toetsing 2012: 1438 km) worden door de waterschappen verbeterd. Jaarlijks rapporteren de waterschappen aan Gedeputeerde Staten over de voortgang van de verbeteropgave. Deze rapportages laten een actueel beeld zien van de verbeteropgave aan de regionale waterkeringen. Inmiddels is 39% van de afgekeurde keringen door de waterschappen op orde gebracht.

Type besluit: GS-vergadering