Beantwoording schriftelijke vragen 3375 (PvdA) Nieuwe gemeente Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Datum besluit: 10 april 2018


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen met betrekking tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden vastgesteld. De vragen zijn door de fractie van de PvdA gesteld vanwege het belang om in aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel herindeling Vijfheerenlanden in de Tweede Kamer inzicht te hebben in de consequenties die de fusie met zich meebrengt. De vragen gaan over de consequenties van de overgang van het grondgebied van Leerdam en Zederik naar de provincie Utrecht, waarbij recreatiegebieden als voorbeeld worden aangehaald. Ook wordt gevraagd naar de veranderingen voor subsidievragende partijen. In de beantwoording is aangegeven dat voor de provincie Zuid-Holland uitgangspunt is dat burgers, instellingen en bedrijven zo min mogelijk hinder moeten ervaren van de herindeling. Afhankelijk van het beleidsveld en de belangen is het helaas onvermijdelijk dat enige hinder zal optreden voor diverse partijen. De provincie Zuid-Holland wil samen met de provincie Utrecht bespreken hoe ervoor kan worden gezorgd dat dit zo beperkt mogelijk blijft.

Type besluit: GS-vergadering