Jaarrapport DCMR 2017 toezicht en handhaving kleine luchtvaart

Datum besluit: 10 april 2018


Jaarlijks stelt DCMR een rapportage op over de toezicht en handhaving op de kleine luchtvaart binnen de provinciegrenzen namens Gedeputeerde Staten. Conform artikel 8.55 van de Wet luchtvaart brengen Gedeputeerde Staten jaarlijks aan Provinciale Staten verslag uit over de milieuaspecten en indien van toepassing de externe-veiligheidsaspecten als gevolg van het luchthavenluchtverkeer. In 2017 heeft de DCMR 55 audits uitgevoerd. Tijdens 3 van de 55 uitgevoerde controles zijn in totaal 4 overtredingen geconstateerd. Bij één overschrijding is een dwangsom opgelegd aan zowel het betreffende luchtvaartbedrijf (de uitvoerder) als de ontheffinghouder vanwege een overschrijding van het aantal toegestane vluchten. De DCMR constateert verder dat het aantal overtredingen, evenals in de voorgaande jaren, nog steeds laag te noemen.

Type besluit: GS-vergadering