Aanvraag Rijkswaterstaat tot verhoging incidentele subsidie en wijziging looptijd project aansluiting A15-N3

Datum besluit: 24 april 2018


De aansluitingen A16/N3 en A15-N3 zijn onderdeel van het programma Aansluitingen HWN/OWN (top 6) uit 2009. Voor dit programma is een Samenwerkingsovereenkomst aangegaan waarbij Rijkswaterstaat optreedt als projectverantwoordelijke voor beide projecten. Provinciale Staten hebben destijds conform de Samenwerkingsovereenkomst ingestemd om aan beide projecten in totaal € 24 miljoen bij te dragen. Voor de A15-N3 is in 2014 al een incidentele subsidie verleend aan Rijkswaterstaat van maximaal € 13,3 miljoen waarbij gecorrigeerd is voor prijsontwikkelingen. Uitgangspunt hierbij was dat het project in 2017 zou worden afgerond, maar o.a. nieuwe geluidswetgeving zorgde voor veel vertraging waardoor deze mijlpaal niet werd gehaald. Rijkswaterstaat heeft vanwege de vertraging verzocht om naast de looptijd ook de hoogte van de subsidie aan te passen (indexatie) in verband met prijsontwikkelingen. In het bestuurlijk overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is vervolgens afgesproken de subsidie te corrigeren voor prijsontwikkeling (indexering) tot oplevering van het project in 2020. Dit betekent dat de looptijd wordt verlengd en de provinciale bijdrage wordt verhoogd naar afgerond € 13,8 miljoen en dat de eerder verleende incidentele subsidie hiertoe wordt aangepast.

Type besluit: GS-vergadering