Antwoorden schriftelijke vragen 3382 D66 CDA SP VVD met betrekking tot VRM windlocaties Hellevoetsluis

Datum besluit: 24 april 2018


De Provincie Zuid-Holland heeft 16 locaties in de regio Rotterdam aangewezen als geschikte locaties voor windenergie. In de vergadering van 20 december 2017 hebben Provinciale Staten het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen de besluitvorming voor de nieuw vast te stellen beoogde VRM-windlocatie N 57 Entree Zuid in Hellevoetsluis uit te stellen. Hierdoor krijgt de gemeente Hellevoetsluis extra tijd om de mogelijkheden voor windenergie op de andere windlocatie in de gemeente, namelijk Haringvlietdam, te onderzoeken en om voor de resterende MW-opgave een locatie met meer draagvlak te zoeken dan de locatie N57 Entree Zuid. De fracties van D66, CDA, SP en VVD in Provinciale Staten willen van het college van Gedeputeerde Staten weten hoe met de andere gemeenten op Voorne Putten over dit besluit is gecommuniceerd, op welke manier het college nu in gesprek is met de gemeenten en of het college het haalbaar acht dat alleen binnen de gemeentegrenzen van Hellevoetsluis naar een alternatieve locatie wordt gezocht.

Type besluit: GS-vergadering