Beantwoording statenvragen 3377 PvdD en GL - Schorsing PAS Vergunningen door Raad van State

Datum besluit: 24 april 2018


De PvdD en GL hebben schriftelijke vragen gesteld over de schorsing van twee PAS-vergunningen op 9 maart jl. door de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Uit de uitspraak blijkt dat de stikstofuitstoot van veehouderijen in bepaalde situaties nadelige en onomkeerbare gevolgen kan hebben voor natuurgebieden.Het PAS (Programma Aanpak Stikstof) stelt 'stikstofruimte' beschikbaar voor nieuwe activiteiten. Het systeem van het PAS heeft een looptijd van zes jaar (2015-2021). Daarin is een buffer ingebouwd door een deel van de uit te geven stikstofruimte te reserveren voor de eerste helft van die zes jaar (60%), en een deel voor de tweede helft daarvan (40%). De verwachting van de Afdeling bestuursrechtspraak was eerder dat de uitgifte van 60% van de stikstofruimte tot 1 juli 2018 geen onomkeerbare gevolgen voor de natuur zou hebben. En ook dat het PAS verbeterd en aangevuld zou zijn, voordat de buffer van 40% zou worden uitgegeven. Uit de nieuwe uitspraak blijkt echter dat het PAS nog niet is verbeterd en aangevuld en dat op bepaalde plaatsen in een aantal natuurgebieden al meer dan 60% van die stikstofruimte is uitgegeven. De buffer van 40% is op die plaatsen niet of niet meer volledig aanwezig. Daardoor kan niet worden uitgesloten dat de toename van stikstofdepositie op die plaatsen nadelige of onomkeerbare gevolgen voor de natuurwaarden zal hebben.

Type besluit: GS-vergadering