Bespreking stand van zaken energiebeleid 'Meterstand energieagenda 2016-2020-2050'

Datum besluit: 24 april 2018


De energieagenda Watt Anders uit 2016 is de Zuid-Hollandse invulling van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Deze voortgangsrapportage schetst de gepleegde inspanningen, behaalde resultaten en geeft een doorkijkje naar de belangrijkste uitdagingen voor het komende jaar. Onze aanpak geeft zichtbaar resultaat in de gebouwde omgeving en tuinbouw, de daling van CO2 uitstoot is daar rond de 25%. In 2017 is het Warmteparticipatiefonds opgericht waarin €90 miljoen beschikbaar is gesteld voor investeringen in een warmtetransportnet. Ook is er €35 miljoen vrijgemaakt voor energie-innovaties in het nieuwe fonds ENERGIIQ. Toch is het nog niet gelukt om de totale CO2-uitstoot omlaag te brengen. Vooral het stijgende energiegebruik van de industrie baart ons zorgen. Door in te zetten op hergebruik van warmte, het mogelijk maken van windenergie, geothermie, aardgasloze woningen, lokale initiatieven en innovaties rondom waterstof, heeft de provincie met haar partners goede resultaten geboekt om op den duur afscheid te kunnen nemen van fossiele energie. Met deze maatregelen wil de provincie ook samen met de industrie de uitstoot verder verlagen.

Type besluit: GS-vergadering