Vaststelling Natura 2000 beheerplan Kennemerland Zuid

Datum besluit: 24 april 2018


Voor het Natura 2000 gebied Kennemerland Zuid heeft de provincie Zuid-Holland het definitieve beheerplan vastgesteld. Zodra het beheerplan ook door het Rijk is goedgekeurd, zal het ter inzage worden gelegd. Kennemerland Zuid omvat het duingebied tussen IJmuiden en Noordwijk in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Het is een prachtig gebied met unieke natuur, die het waard is om beschermd te worden. In overleg met eigenaren, beheerders en belangenpartijen is een beheerplan opgesteld, waarin staat welke maatregelen er genomen moeten worden om de bijzondere natuur in dit gebied te behouden. Verder is in het beheerplan het bestaande economische gebruik beschreven en getoetst. Conclusie is dat alle bestaand gebruik zonder beperkende voorwaarden kan worden voortgezet. Voor nieuwe activiteiten fungeert het beheerplan als toetsingskader voor de vergunningverlening ingevolge de Wet natuurbescherming.

Type besluit: GS-vergadering