Vaststelling Ontwerp Natuurbeheerplan 2019

Datum besluit: 3 april 2018Voor het ontwikkelen en beheren van natuur is het Subsidiestelsel Natuur en Landschap in uitvoering. Onderdeel van dit stelsel is het natuurbeheerplan. De actuele leefgebieden waarbinnen agrarisch natuurbeheer kan plaatsvinden, natuurbeheertypen en ambitiedoelen zijn vastgesteld in het natuurbeheerplan. Jaarlijks wordt een natuurbeheerplan door Gedeputeerde Staten vastgesteld.Gedeputeerde Staten hebben voor het jaar 2019 op 3 april 2018 het Ontwerp Natuurbeheerplan 2019 vastgesteld. Belanghebbenden kunnen op dit ontwerp van 9 april 2018 tot en met 21 mei 2018 een zienswijze indienen. Gedeputeerde Staten zullen vervolgens, na behandeling van de zienswijzen, een definitief natuurbeheerplan 2019 vaststellen.

Type besluit: GS-vergadering