Beantwoording Statenvragen 3416 (PVV) met betrekking tot gemeenten blijven vergunninghouders voortrekken bij toekennen van woningen

Datum besluit: 28 augustus 2018


De PVV heeft aan Gedeputeerde Staten (GS) vragen gesteld naar aanleiding van een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waaruit blijkt dat bijna alle Nederlandse gemeenten, die gebruik maken van de mogelijkheid voorrang te geven aan urgent woningzoekenden, voorrang geven aan vergunninghouders terwijl dat niet meer verplicht is.

In een reactie geven GS aan dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van hun bewoners, waaronder vergunninghouders. Bij deze huisvestingsvraag is het volgens GS aan de gemeenten om een afweging te maken of zij al dan niet het wettelijk beschikbare instrumentarium, waaronder de mogelijkheid om vergunninghouders voorrang te geven, inzetten. Bij het maken van deze afweging, dienen gemeenten, wel rekening te houden met hun wettelijke taak om voldoende vergunninghouders te huisvesten.

Type besluit: GS-vergadering